سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی

نمونه کار هاسازمان صنعت و معدن خراسان رضوی

ارائه خدمات افتا  و صدور گواهی ارزیابی امنیتی

ارائه خدمات افتا  و صدور گواهی ارزیابی امنیتی

مشخصات

  • کارفرما : سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی

  • نوع فعالیت : خدمات افتا

  • وب سایت : http://khrimt.ir
مشتریان ما