طراحی
آنالیز
پیاده سازی
اجرا
 نمونه کارها

نمونه کارها

امروزه رضایتمندی مشتریان در موفقیت و رشد شرکت ها سهم بسیار زیادی
دارد. در همین راستا شرکت تریداتس همواره افزایش کیفیت خدمات و
محصولات را سرلوحه ی کار خود قرارداده است. ادامه ی همکاری های طولانی
مدت با مشتریان نشانگر مطلوبیت سطح رضایتمندی مشتریان ما از کیفیت
خدمات ارائه شده می باشد.

مرکز جراحی های محدود کسرا
مرکز جراحی های محدود کسرا مشاهده
اپلیکیشن نظارت بر فضای سبز شهرداری مشهد
اپلیکیشن نظارت بر فضای سبز شهرداری مشهد مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مشاهده
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان شمالی
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان شمالی مشاهده
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان رضوی
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان رضوی مشاهده
دانشگاه صنعتی قوچان
دانشگاه صنعتی قوچان مشاهده
پورتال مدیریت بار کالاپیک
پورتال مدیریت بار کالاپیک مشاهده
مرکز جراحی های محدود کسرا
مرکز جراحی های محدود کسرا مشاهده
اپلیکیشن نظارت بر فضای سبز شهرداری مشهد
اپلیکیشن نظارت بر فضای سبز شهرداری مشهد مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مشاهده
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان شمالی
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان شمالی مشاهده
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان رضوی
پورتال سازمانی آب و فاضلاب خراسان رضوی مشاهده
دانشگاه صنعتی قوچان
دانشگاه صنعتی قوچان مشاهده
پورتال مدیریت بار کالاپیک
پورتال مدیریت بار کالاپیک مشاهده
مشتریان ما
شهرداری مشهد
سازمان فرهنگی شهرداری مشهد
آب و فاضلاب خراسان رضوی
آب و فاضلاب خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه فنی مهندسی قوچان
شرکت کالارسان
شرکت کالاپیک