استعلام گواهی امنیت نرم افزار

جهت استعلام گواهینامه امنیت نرم افزار صادر شده شماره گواهینامه را در کادر زیر درج نمایید .

مجموع عدد بعلاوه عدد برابر است با ؟ ( به عدد وارد نمایید .)